Phần mềm ETABS MATE

ETABS MATE là phần mềm triển khai kết cấu bê tông chuyên nghiệp. ETABS MATE is a professional concrete structure detailer.

Giá trị của BIM đối với ngành xây dựng nước Anh
BIM and GIS
Get BIM Ready

COMMENTS