Tag: finalcad

FINALCAD truyền đạt thông điệp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và nhà thầu phụ. Đó là một cửa ngõ giữa các thực thể khác nhau và có giao tiếp hoàn hảo. ...
Thực hiện quản lý công trường trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn từ giai đoạn thi công móng đến hoàn thiện. Kiểm soát chất lượng cô ...
2 / 2 POSTS