Tag: geoslope-dvd

1 2 3 3 / 8 POSTS
Phần mềm VADOSE/W

Phần mềm VADOSE/W

VADOSE/W là phần mềm ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để xác định ...
Phần mềm Temp/W

Phần mềm Temp/W

TEMP/W là phần mềm sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để mô hình hóa ...
Phần mềm AIR/W

Phần mềm AIR/W

AIR/W là mô hình có thể chạy bên cạnh chương trình phần mềm Seep/W, ph...
1 2 3 3 / 8 POSTS