Terms

Dùng phần mềm có bản quyền giúp minh bạch hóa doanh nghiệp.

Bản quyền phần mềm là gì? – Thế nào là vi phạm bản quyền?

Bản Quyền Là gì?

Bản quyền tức là quyền tác giả tức là quyền của tác giả (tổ chức, cá nhân), đối với tác phẩm mà họ tạo ra hoặc sở hữu (khoản 2, Điều 4 luật sở hữu trí tuệ năm 2005). Tác phẩm ở đây bao gồm các loại tác phẩm văn học, tạp chí, công trình khoa học, phần mềm,…

Vi phạm Bản Quyền là gì?

Vi phạm Bản Quyền là sao chép tác phẩm của người khác mà không xin phép, thậm chí công bố đó là của mình.

Bản quyền phần mềm là gì?

Bản quyền phần mềm là quyền của tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu (Theo điều 22 của luật sở hữu trí tuệ 2005).

Vi phạm bản quyền phần mềm là gì?

Vi phạm bản quyền phần mềm là việc nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt với công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật hoặc sử dụng chúng mà không trả phí hoặc sự đồng ý của chủ phần mềm (Theo điều 28 luật sở hữu trí tuệ 2005).
Trong một định nghĩa khác từ liên minh phần mề BSA: Vi phạm bản quyền phần mềm là sao chép hoặc phát tán trái phép phần mềm có bản quyền. Hành động này có thể được thực hiện bằng cách sao chép, tải xuống, chia sẻ, bán, hoặc cài đặt nhiều lần một bản sao vào máy tính cá nhân hoặc máy tính làm việc. Điều mà nhiều người không nhận ra hoặc không nghĩ tới là khi bạn mua phần mềm, đó là bạn mua giấy phép sử dụng nó, chứ không phải bản thân phần mềm. Giấy phép đó cho biết bạn có thể cài đặt phần mềm đó bao nhiêu lần, vì vậy bạn phải đọc kỹ giấy phép đó. Nếu bạn cài đặt nhiều lần hơn số lần giấy phép cho phép thì bạn đang vi phạm bản quyền đó.

COMMENTS