Phần mềm Sigma/W

phân tích ứng suất biến dạng

SIGMA/W là một trong sáu phần mềm địa kỹ thuật trong bộ GEO -SLOPE Office của GEO-SLOPE International –Canada, dùng để phân tích ứng suất biến dạng theo phần tử hữu hạn.

Phần mềm Seep/W
Phần mềm VADOSE/W
Phần mềm Quake/W
Stress-Deformation Modeling with SIGMA/W

Stress-Deformation Modeling with SIGMA/W

SIGMA/W là một phần mềm phần tử hữu hạn được sử dụng để biểu diễn các thông số về ứng suất và biến dạng của kết cấu đất. Công thức của nó được sử dụng để phân tích các bài toán kể cả những bài toán từ đơn giản đến nhũng bài toán có tính phức tạp cao.

Do cấu tạo công thức tổng quát SIGMA/W có thể phân tích được các bài toán biến dạng phẳng, đối xứng trục theo lý thuyết chuyển vị, biến dạng nhỏ về nền móng, khối đắp, hố móng, tunen, tính toán áp lực lỗ rỗng tăng thêm khi chất tải và quá trình tiêu tan của nó. Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng có thể là tuyến tính hoặc phi tuyến.

Ghép đôi với SEEP/W để giải bài toán cố kết thấm, với SLOPE/W để đánh giá ổn định tổng thể và cục bộ của mái dốc theo ứng suất phân tố, với CTRAN/W để phân tích ô nhiễm nước dưới đất.

Khi ghép đôi với SEEP/W hoặc SLOPE/W (hai phần mềm khác của GEO-SLOPE Office) mỗi cặp đôi này hoặc có thể phân tích các bài toán cố kết thấm hoàn toàn ghép đôi, do đó có thể mô hình hoá sự tiêu tan áp lực nước lỗ rỗng theo thời gian trong quá trình đắp đất hoặc có thể phân tích ổn định của mái đất trong qúa trình thi công, do đó có thể áp dụng nó vào việc tính toán – thiết kế các công trình xây dựng, Địa kỹ thuật và khai thác mỏ có liên quan.

Download SIGMA/W

Please contact us: sales@banquyensoftware.com
Mobile: +84 977 28 48 58

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn phiên bản phù hợp, mua bản quyền phần mềm, GEO SLOPE, SIGMA/W, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

Older Post

COMMENTS