Bộ cài phần mềm GeoSlope

Download an alternate GeoStudio release if your maintenance does not cover the current version

Bộ phần mềm GeoSlope
Cài đặt và kích hoạt phần mềm GeoStudio
Slope/W Gia cường Ổn định trượt bằng Vải Địa Kỹ Thuật

GeoStudio 2021.3

GeoStudio version 11.2.2.23310
Requires maintenance through June 2021
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 11.2.1.23288
Requires maintenance through June 2021
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 11.2.0.22838
Requires maintenance through June 2021
Windows 7 through Windows 10

GeoStudio 2021 R2

GeoStudio version 11.1.3.22700
Requires maintenance through January 2021
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 11.1.2.22321
Requires maintenance through January 2021
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 11.1.1.22085
Requires maintenance through January 2021
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 11.1.0.22070
Requires maintenance through January 2021
Windows 7 through Windows 10

GeoStudio 2021

GeoStudio version 11.0.1.21429
Requires maintenance through August 2020
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 11.0.0.21118
Requires maintenance through August 2020
Windows 7 through Windows 10

GeoStudio 2020

GeoStudio version 10.2.2.20559
Requires maintenance through November 2019
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 10.2.2.20559
Requires maintenance through November 2019
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 10.2.1.19666
Requires maintenance through November 2019
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 10.2.1.19666
Requires maintenance through November 2019
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 10.2.0.19483
Requires maintenance through November 2019
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 10.2.0.19483
Requires maintenance through November 2019
Windows 7 through Windows 10

GeoStudio 2019 R2

GeoStudio version 10.1.1.18972
Requires maintenance through July 2019
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 10.1.1.18972
Requires maintenance through July 2019
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 10.1.0.18696
Requires maintenance through July 2019
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 10.1.0.18696
Requires maintenance through July 2019
Windows 7 through Windows 10

GeoStudio 2019

GeoStudio version 10.0.3.18569
Requires maintenance through December 2018
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 10.0.3.18569
Requires maintenance through December 2018
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 10.0.2.18035
Requires maintenance through December 2018
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 10.0.2.18035
Requires maintenance through December 2018
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 10.0.1.17733
Requires maintenance through December 2018
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 10.0.1.17733
Requires maintenance through December 2018
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 10.0.0.17401
Requires maintenance through December 2018
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 10.0.0.17401
Requires maintenance through December 2018
Windows 7 through Windows 10

GeoStudio 2018 R2

GeoStudio version 9.1.2.17441
Requires maintenance through May 2018
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 9.1.1.16749
Requires maintenance through May 2018
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 9.1.0.16306
Requires maintenance through May 2018
Windows 7 through Windows 10

GeoStudio 2018

GeoStudio version 9.0.5.16316
Requires maintenance through August 2017
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 9.0.4.15639
Requires maintenance through August 2017
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 9.0.3.15488
Requires maintenance through August 2017
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 9.0.2.15352
Requires maintenance through August 2017
Windows 7 through Windows 10

GeoStudio 2016 – End-of-Life Date: 2022-01-01

GeoStudio version 8.16.5.15361
Requires maintenance through August 2016
Windows 7 through Windows 10
GeoStudio version 8.16.4.15721
Requires maintenance through August 2016
Windows 7 through Windows 10

4

GeoStudio version 8.16.3.15721
Requires maintenance through August 2016
Windows 7 through Windows 10

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo