CSI SAFE Concrete Slab with Drop Panel

Hệ thống sàn bê tông sàn phẳng tương tự như hệ thống tấm phẳng. Ngoại lệ duy nhất là tấm phẳng sử dụng các tấm thả (các phần dày xung quanh các cột) để tăng cường độ chịu cắt danh nghĩa của bê tông tại phần quan trọng xung quanh các cột.

Microsoft Project Tips Weekly
Revit Tips Tricks and Troubleshooting
Học AutoCAD cơ bản

Flat slab concrete floor system is similar to the flat plate system. The only exception is that the flat slab uses drop panels (thickened portions around the columns) to increase the nominal shear strength of the concrete at the critical section around the columns.

SAFE is a software tailored for the engineering of elevated floor and foundation slab systems. Slab modeling, analysis, and design procedures feature a suite of sophisticated tools and applications, couple with post-tensioning, punching-shear, and beam detailing, and integrate the influence of soils, ramps, columns, braces, walls (rectilinear or curvilinear), and other interfacial elements. Interoperability with SAP2000 and ETABS allows users to import models, loading, and displacement fields into SAFE for more advanced local assessment of slab systems within larger structures.

A 3D-object-based model may originate in SAFE or import from SAP2000, ETABS, or CAD. Templates quickly initiate a model. Grid, snap, chamfer/fillet, trim/extend, circular- and spline-curve controls allow direct drawing of any slab shape. Replication tools streamline modeling for a series of unique slab systems, as was done with Studio Gang’s Aqua in Chicago, Illinois (Reid, Robert L. Chicago Tower’s ‘Wavelike’ Design Features Different Shapes For Every Floor. Civil Engineering Apr. 2007: 22). Up to four simultaneous display windows present the model. Interactive database editing presents definition tables in SAFE and Excel.

SAFE là một phần mềm được thiết kế cho kỹ thuật của các hệ thống sàn và sàn nâng. Các quy trình mô hình, phân tích và thiết kế phiến có một bộ công cụ và ứng dụng tinh vi, kết hợp với ứng suất sau, kéo cắt và chi tiết dầm, và tích hợp ảnh hưởng của đất, đường dốc, cột, nẹp, tường (trực tràng hoặc đường cong) và các yếu tố giao thoa khác. Khả năng tương tác với SAP2000 và ETABS cho phép người dùng nhập các mô hình, tải và chuyển trường vào SAFE để đánh giá cục bộ nâng cao hơn các hệ thống sàn trong các cấu trúc lớn hơn.

Mô hình dựa trên đối tượng 3D có thể bắt nguồn từ SAFE hoặc nhập từ SAP2000, ETABS hoặc CAD. Mẫu nhanh chóng bắt đầu một mô hình. Các điều khiển lưới, snap, chamfer / fillet, trim / extend, tròn và spline cho phép vẽ trực tiếp bất kỳ hình dạng phiến nào. Các công cụ sao chép hợp lý hóa mô hình hóa cho một loạt các hệ thống sàn độc đáo, như đã được thực hiện với Studio Gang’s Aqua ở Chicago, Illinois (Reid, Robert L. Chicago Tower ‘Thiết kế’ Wavelike ‘có các hình dạng khác nhau cho mỗi tầng. Civil Engineering Tháng Tư 2007: 22) . Lên đến bốn cửa sổ hiển thị đồng thời trình bày mô hình. Chỉnh sửa cơ sở dữ liệu tương tác trình bày các bảng định nghĩa trong SAFE và Excel.

Dịch vụ khắc phục sự cố máy tính

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo