Download ebook Design of Concrete Structures

Design of Concrete Structures 14th Edition by Arthur Nilson (Author), David Darwin (Author), Charles Dolan (Author)

A Quick and Easy Guide to Learning Autodesk® Revit® 2018
Bim Handbook A Guide to Building information Modeling
Download ebook Tall Building Structures Analysis and Design

Design of Concrete Structures 14th Edition

Design of Concrete Structures 14th Edition

The 14th edition of the classic text, Design of Concrete Structures, is completely revised using the newly released 2008 ACI (American Concrete Institute) Code. This new edition has the same dual objectives as the previous editions; first to establish a firm understanding of the behavior of structural concrete, then to develop proficiency in the methods used in current design practice.

Download Design of Concrete Structures 14th Edition

Download Design of Concrete Structures 14th Edition

Design of Concrete Structures covers the behavior and design aspects of concrete and provides updated examples and homework problems. New material on slender columns, seismic design, anchorage using headed deformed bars, and reinforcing slabs for shear using headed studs has been added. The notation has been thouroughly updated to match changes in the ACI Code.

The text also presents the basic mechanics of structural concrete and methods for the design of individual members for bending, shear, torsion, and axial force, and provides detail in the various types of structural systems applications, including an extensive presentation of slabs, footings, foundations, and retaining walls.

Ấn bản lần thứ 14 của văn bản cổ điển, Thiết kế các kết cấu bê tông, được điều chỉnh hoàn toàn bằng Bộ luật ACI 2008 (American Concrete Institute) mới được công bố. Phiên bản mới này có cùng mục tiêu kép như các phiên bản trước đó; Trước tiên để thiết lập một sự hiểu biết vững chắc về hành vi của bê tông kết cấu, sau đó phát triển sự thành thạo trong các phương pháp được sử dụng trong thực tiễn thiết kế hiện tại.

Thiết kế kết cấu bê tông bao gồm các hành vi và các khía cạnh thiết kế của bê tông và cung cấp các ví dụ cập nhật và các vấn đề về nhà. Vật liệu mới trên các cột thon, thiết kế địa chấn, neo bằng thanh đầu bị biến dạng, và các tấm cốt thép dùng để cắt bằng đầu đinh đã được thêm vào. Các ký hiệu đã được thouergely cập nhật để phù hợp với những thay đổi trong ACI Code.

Văn bản cũng trình bày cơ học cơ bản của bê tông kết cấu và các phương pháp thiết kế các thành viên riêng lẻ cho lực uốn, cắt, xoắn, và lực dọc, và cung cấp các chi tiết trong các loại ứng dụng hệ thống kết cấu, bao gồm cả việc trình bày rộng rãi các tấm, Nền móng và tường chắn.

PROKON® Structural Analysis and Design là bộ phần mềm hơn 40 modun bao gồm phân tích, thiết kế và triển khai chi tiết.
Architecture Engineering Construction Collection IC
Bản quyền phần mềm PIPENET
PIPENET thiết kế phòng cháy
Bộ phần mềm GeoStudio
Phần mềm Geo Slope

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo