Tag: geoslope-dvd

VADOSE/W là phần mềm ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để xác định tình trạng cân bằng độ ẩm và nhiệt trên bề mặt trái đất, do đó ta có thể sử dụng ...
TEMP/W là phần mềm sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để mô hình hóa sự thay đổi nhiệt độ trong đất do môi trường thay đổi hoặc do sự thay đổi của cá ...
AIR/W là mô hình có thể chạy bên cạnh chương trình phần mềm Seep/W, phần mềm giải quyết các vấn đề áp suất không khí và dòng chảy trong điều kiển áp s ...
CTRAN/W: là một phần mềm phần tử hữu hạn được sử dụng để mô hình sự dịch chuyển các chất gây ô nhiễm qua lỗ rỗng các vật liệu như đất và đá. ...
QUAKE/W là một phần tử hữu hạn địa kỹ thuật được sử dụng trong việc phân tích động lực của cấu trúc địa chất, chiụ sự rung địa chấn và tải trọng đột n ...
SIGMA/W là một trong sáu phần mềm địa kỹ thuật trong bộ GEO -SLOPE Office của GEO-SLOPE International –Canada, dùng để phân tích ứng suất biến dạng th ...
SEEP/W là một trong sáu phần mềm địa kỹ thuật trong bộ GEO STUDIO Office của GEO-SLOPE International Canada, dùng để phân tích thấm theo phần tử hữu h ...
SLOPE/W là một trong những chương trình của công ty GEO-SLOPE, CANADA, chuyên về tính ổn định của mái dốc. Chương trình cho phép tính toán mái dốc tro ...
8 / 8 POSTS