Download ebook Steel Design

Steel Design 5th Edition by William T. Segui (Author)

A Quick and Easy Guide to Learning Autodesk® Revit® 2018
Structural Steel Design to Eurocode 3 and AISC Specifications
Bim Handbook A Guide to Building information Modeling

Steel Design 5th Edition by William T. Segui

Steel Design 5th Edition by William T. Segui

STEEL DESIGN covers the fundamentals of structural steel design with an emphasis on the design of members and their connections, rather than the integrated design of buildings. The book is designed so that instructors can easily teach LRFD, ASD, or both, time-permitting. The application of fundamental principles is encouraged for design procedures as well as for practical design, but a theoretical approach is also provided to enhance student development. While the book is intended for junior-and senior-level engineering students, some of the later chapters can be used in graduate courses and practicing engineers will find this text to be an essential reference tool for reviewing current practices.

Download ebook Steel Design

Download ebook Steel Design

THIẾT KẾ THÉP bao gồm các nguyên tắc cơ bản của thiết kế kết cấu thép với sự nhấn mạnh đến thiết kế của các thành viên và các kết nối của họ chứ không phải là thiết kế tích hợp của các tòa nhà. Cuốn sách được thiết kế để các giảng viên có thể dễ dàng dạy LRFD, ASD, hoặc cả hai, cho phép thời gian. Việc khuyến khích sử dụng các nguyên tắc cơ bản đối với các thủ tục thiết kế cũng như cho thiết kế thực tế, nhưng một cách tiếp cận lý thuyết cũng được cung cấp để tăng cường sự phát triển của sinh viên. Một số chương sau có thể được sử dụng trong các khóa học sau đại học và các kỹ sư thực hành sẽ tìm thấy văn bản này là một công cụ tham khảo thiết yếu để rà soát các thực tiễn hiện tại.

PROKON® Structural Analysis and Design là bộ phần mềm hơn 40 modun bao gồm phân tích, thiết kế và triển khai chi tiết.
Architecture Engineering Construction Collection IC
Bản quyền phần mềm PIPENET
PIPENET thiết kế phòng cháy
Bộ phần mềm GeoStudio
Phần mềm Geo Slope

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo