Bridge Software Institute FB-MultiPier v5.6

The mission of the Bridge Software Institute (BSI) is to bridge the efforts of the research community and the transportation industry by providing software, software maintenance, technical assistance and training to state DOTs and industry professionals. This is accomplished by drawing upon Engineering School of Sustainable Infrastructure & Environment, University of Florida research projects and further refining the resulting products into a disseminable form. The upkeep, upgrading and improvements for general use are the major efforts of the institute.

FB-PIER tính toán móng cọc
Giới thiệu về phần mềm FB-PIER
Phần mềm FB-Pier

Bridge Software Institute FB-MultiPier v5.5

Bridge Software Institute FB-MultiPier v5.5


FB-MultiPier là một chương trình phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến có khả năng phân tích nhiều cấu trúc trụ cầu được kết nối với nhau bởi các nhịp cầu. Cấu trúc đầy đủ có thể phải chịu một mảng đầy đủ các loại tải AASHTO trong phân tích tĩnh hoặc các hàm tải thay đổi theo thời gian trong phân tích động. Mỗi cấu trúc bến tàu bao gồm các cột trụ và nắp. Cấu trúc này được hỗ trợ trên nắp cọc và cọc / trục với đất phi tuyến. Chương trình phân tích này kết hợp phân tích phần tử hữu hạn cấu trúc phi tuyến với các mô hình đất tĩnh phi tuyến cho hành vi đất hướng trục, bên và xoắn để cung cấp một hệ thống phân tích mạnh mẽ cho các cấu trúc trụ cầu và hệ thống móng. FB-MultiPier thực hiện việc tạo mô hình phần tử hữu hạn trong nội bộ đưa ra định nghĩa hình học của cấu trúc và hệ thống nền tảng như là đầu vào đồ họa của nhà thiết kế. Điều này cho phép kỹ sư làm việc trực tiếp với các tham số thiết kế và giảm bớt việc ghi sổ cần thiết để tạo và giải thích một mô hình. Là một điều cần thiết cho các ứng dụng định hướng thiết kế, FB-MultiPier tự động tạo ra các mô hình phần tử hữu hạn được đưa ra một định nghĩa hình học, tham số của cấu trúc và hệ thống nền tảng. Cả kết quả đầu vào và phân tích đều được xử lý thông qua sự kết hợp hợp lý giữa các cửa sổ đồ họa 2D và đồ họa 3D dựa trên hình thức.

Yêu cầu hỗ trợ key bản quyền phần mềm Bridge Software Institute FB-MultiPier v5.6

FB-MultiPier is a nonlinear finite element analysis program capable of analyzing multiple bridge pier structures interconnected by bridge spans. The full structure can be subject to a full array of AASHTO load types in a static analysis or time varying load functions in a dynamic analysis. Each pier structure is composed of pier columns and a cap. This structure is supported on a pile cap and piles/shafts with nonlinear soil. This analysis program couples nonlinear structural finite element analysis with nonlinear static soil models for axial, lateral and torsional soil behavior to provide a robust system of analysis for coupled bridge pier structures and foundation systems. FB-MultiPier performs the generation of the finite element model internally given the geometric definition of the structure and foundation system as input graphically by the designer. This allows the engineer to work directly with the design parameters and lessens the bookkeeping necessary to create and interpret a model. As is a necessity for design-oriented applications, FB-MultiPier automatically generates finite element models given a parametric, geometric definition of the structure and foundation system. Both input and analysis results are handled through a streamlined combination of form-based, 2D graphics, and 3D graphics windows.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo