/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

Category: PDF

The Portable Document Format is a file format developed in the 1990s to present documents, including text formatting and images, in a manner independent of application software, hardware, and operating systems.

Nitro Pro 12 một công cụ tạo file PDF trực quan và dễ dàng. Bên cạnh đó, nó còn cung cấp nhiều tính năng hữu ích để chỉnh sửa, chuyển đổi tài liệu PDF ...
Định dạng PDF là định dạng file được phát triển trong những năm 1990 để trình bày các tài liệu, bao gồm định dạng văn bản và hình ảnh, theo cách độc ...
2 / 2 POSTS