revit 2020 essential training for architecture metric

Revit 2020 new and enhanced Revit® building design software features support consistent, coordinated, and complete modeling for multidiscipline design that extends to detailing and construction.

Designing Analysis Documenting of RCC Bridge Robot Structural Analysis Professional 2020
Revit Tips Tricks and Troubleshooting
CAD and BIM Workflow for Areas in Facilities Management

Revit 2020: Essential Training for Architecture (Metric)

Revit 2020: Essential Training for Architecture (Metric)


Tìm hiểu những điều cơ bản khi sử dụng Revit 2020 cho thiết kế kiến ​​trúc. Khóa học này được thiết kế cho những người không có kinh nghiệm Revit trước đó và muốn làm việc theo đơn vị số liệu (mét và centimet). Đầu tiên, hãy làm quen với môi trường Revit và học cách thiết lập một dự án và thêm các lưới, cấp độ và kích thước sẽ neo thiết kế của bạn. Sau đó, người hướng dẫn Paul F. Aubin giúp bạn đi sâu vào mô hình: thêm tường, cửa và cửa sổ; sử dụng các phép nối và các ràng buộc; tạo nhóm; liên kết đến các tệp DWG; và mô hình sàn, mái nhà, và trần nhà. Paul cũng cho thấy các kỹ thuật tiên tiến để mô hình cầu thang và các bức tường phức tạp, thêm phòng và tạo lịch trình. Cuối cùng, khám phá cách chú thích các bản vẽ của bạn để tất cả các thành phần được hiểu rõ ràng, cũng như các bảng đầu ra thành PDF và AutoCAD.

Các chủ đề bao gồm:
Hiểu BIM và hệ thống phân cấp phần tử Revit
Điều hướng quan điểm
Tạo một dự án mới từ một mẫu
Thêm tường, cửa ra vào và cửa sổ
Thêm hệ thống ống nước và các thành phần khác
Liên kết các tệp DWG của AutoCAD
Xoay và căn chỉnh các liên kết Revit
Làm việc với dấu chân và mái đùn
Thêm mở
Thêm lan can
Tạo các bức tường xếp chồng lên nhau
Giấu và cách ly đồ vật
Thêm phòng
Tạo chế độ xem lịch biểu và thẻ
Thêm văn bản và kích thước
Tạo gia đình mới
Sử dụng các mặt phẳng tham số, tham số và các ràng buộc
Vẽ và tạo một tệp PDF

Download


Learn the basics of using Revit 2020 for architectural design. This course is designed for those who have no prior Revit experience and want to work in metric units (meters and centimeters). First, get comfortable with the Revit environment, and learn to set up a project and add the grids, levels, and dimensions that will anchor your design. Then, instructor Paul F. Aubin helps you dive into modeling: adding walls, doors, and windows; using joins and constraints; creating groups; linking to DWG files; and modeling floors, roofs, and ceilings. Paul also shows advanced techniques for modeling stairs and complex walls, adding rooms, and creating schedules. Finally, discover how to annotate your drawings so all the components are clearly understood, as well as output sheets to PDF and AutoCAD.

Topics include:
Understanding BIM and the Revit element hierarchy
Navigating views
Creating a new project from a template
Adding walls, doors, and windows
Adding plumbing fixtures and other components
Linking AutoCAD DWG files
Rotating and aligning Revit links
Working with footprint and extrusion roofs
Adding openings
Adding railings
Creating stacked and curtain walls
Hiding and isolating objects
Adding rooms
Creating schedule views and tags
Adding text and dimensions
Creating new families
Using reference planes, parameters, and constraints
Plotting and creating a PDF

Dịch vụ khắc phục sự cố máy tính

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo